Monday, November 1, 2010

Tang Yi Even the Score

Tang Yi (2 dan) keeps her chance alive to become the champion of the 8th Jianqiao Cup. She beat Wang Xiangyun (2 dan) who took the first game. The third game will be played at November 2.


Tang Yi (left) vs. Wang Xiangyun (right)

Here is the game record:
Tang Yi (black) vs. Wang Xiangyun (white). Result: B+R.


(;CA[Windows-1252]SZ[19]AP[MultiGo:4.4.4]EV[8th Chinese Jianqiao Cup Female, final 2]
DT[2010-01-11]PB[Tang Yi]BR[2p]PW[Wang Xiangyun]WR[2p]KM[6.5]RE[B+R]MULTIGOGM[1]
;B[pd];W[dp];B[pq];W[dd];B[qk];W[fq];B[cj];W[nc];B[pf];W[pb];B[qc];W[kc];B[cg];W[fd]
;B[cm];W[mp];B[po];W[jp];B[fb];W[db];B[ic];W[cf];B[bf];W[ce];B[ie];W[dg];B[ch];W[ke]
;B[ig];W[kg];B[lf];W[le];B[kb];W[jb];B[jc];W[ib];B[lc];W[kd];B[lb];W[hc];B[hd];W[id]
;B[jd];W[je];B[id];W[gc];B[md];W[ih];B[hh];W[jg];B[hg];W[hi];B[gi];W[ii];B[fh];W[qb]
;B[me];W[rc];B[rd];W[sc];B[ki];W[mg];B[mi];W[mf];B[nf];W[nh];B[ph];W[ni];B[mk];W[nk]
;B[jh];W[ml];B[nj];W[oj];B[mj];W[pi];B[qi];W[ol];B[ll];W[mm];B[pk];W[ok];B[il];W[hm]
;B[lm];W[im];B[mn];W[nm];B[hl];W[gl];B[kp];W[gj];B[fj];W[jl];B[ko];W[nn];B[gk];W[hk]
;B[hj];W[ik];B[ij];W[qm];B[sd];W[ra];B[jq];W[qh];B[pj];W[oi];B[qg];W[rh];B[ri];W[og]
;B[rg];W[co];B[hq];W[qp];B[qo];W[pp];B[op];W[qq];B[oo];W[ne];B[nd];W[oq];B[nq];W[or]
;B[nr];W[pr];B[ro];W[np];B[lq];W[rq];B[no];W[mo];B[ln];W[fk];B[pm];W[om];B[fl];W[gj]
;B[sb];W[rb];B[gk];W[sh];B[ek];W[pg];B[of];W[mh];B[gn];W[go];B[ho];W[gp];B[hp];W[pl]
;B[sg];W[oh];B[rl];W[oc];B[od];W[bn];B[bm];W[gr];B[hr];W[rj];B[rm];W[qj];B[rk];W[si]
;B[gq];W[fr];B[eo];W[fp];B[do];W[fn];B[fm];W[cn];B[cp];W[bp];B[cq])

0 comments: